Ark
X

Report

Amount Ѧ 339.30343222
Fees Ѧ 11.00000000
Date Jul 31, 2019
Transactions 110

Transactions

ID Amount Date
2323494a89554342624a71f5b0c8caae2ff10d5ce1c68be5a001851123ac9d19 Ѧ 48.00865012 Jul 31, 2019
698f4bc492d74529e62b620fb490c28a8ec073e57cb833fa695b2e597470ce24 Ѧ 38.41303076 Jul 31, 2019
fe1e8a7c324b26e0b60e745c502788efb7c89e5adc3680e38da66c0baeaa16f6 Ѧ 20.97899975 Jul 31, 2019
178c68399560194af06932e2c9977052039d74bec3526e797a3ffee2918034ab Ѧ 17.18135831 Jul 31, 2019
cded212ed3424a6649d0c454e20d440c64ebfa1c95b02bdc6f164ccd6beb83e4 Ѧ 13.95283468 Jul 31, 2019
7e3ed3b573ce664421c885ad7d5e5d4447e53143a822646244b684029c2c6379 Ѧ 13.02174355 Jul 31, 2019
6937b2a57fc7ad9e6d21711496ce11d5333d0eb5ce4d7405831540a7f465e31b Ѧ 12.83648561 Jul 31, 2019
4fed1189a81a6bd2af05befc29eee84912f4e14fa593cfffd4ea66b3fb1b91a6 Ѧ 12.45609262 Jul 31, 2019
27323d5d2cfaff96d8ae8484b5c2d9675aa39801f5b576b4b3e303c1928ad963 Ѧ 12.44396049 Jul 31, 2019
8bed27da79d0fe1f33239e8f34b07035f83759dd5c4765564125683572f1b940 Ѧ 12.31576357 Jul 31, 2019
0d05d4c18fb6f46d358fbe2ef6baf45fc88480b6c93de12d3f87508eba669262 Ѧ 9.41273086 Jul 31, 2019
719492a852eaac7e746fcb8ed1c81b9426a62a911c89c5ad0c0698471d0a886c Ѧ 7.54900899 Jul 31, 2019
beae9b5aaf38f9c4231d49251a538000b569743590abd5df655afd752cc9fa1e Ѧ 7.47212095 Jul 31, 2019
014769ef5a4156581b9845c6c04474f43f2ffe2ca1ec2d1a70661620de0e6ca1 Ѧ 7.27596123 Jul 31, 2019
bfa7ac21a6757e7d60e8b42179dff7ae64e8f4d10e4dfa7164d51f8753c56e2a Ѧ 6.99299918 Jul 31, 2019
2c167ed8bfe7963285e24f7127680fd710204b94a3dd5641f8cf33e6425c7268 Ѧ 6.94159349 Jul 31, 2019
d383ea348fd13531d1e98f38df114699466d205b104ae58629f983cc73442041 Ѧ 6.52519793 Jul 31, 2019
68ace9808590613fc9883b3a2bf19e5d95d112629f420f83c1be32e1905b705f Ѧ 5.15300320 Jul 31, 2019
89a8bdcd3aa4cf765435c40ed934bd0d47fdf2957fc4dd1ee6e8cf0da46e7342 Ѧ 5.15299717 Jul 31, 2019
dd0d5f48cd0f63e7c6a505b82db8d1ef8810f91c4019103fb4438d5ddb656fbe Ѧ 5.15299481 Jul 31, 2019
73d49f4472e913e402bd1394592c281b13b5ddde8461614fc20ca1273a27aa19 Ѧ 5.15274523 Jul 31, 2019
c8bf417a682e9078eac7fedb15aef5354a4c8e18f8e2c5d390462aaabc9c939c Ѧ 5.14694671 Jul 31, 2019
757c5ca65ffa5cee955d1c5345cdef98e0bfb624cc6edbfeaa06c0e91f581c31 Ѧ 4.55146826 Jul 31, 2019
aef311847ebce733d781e1e588fb23c00bb5c5ee08458d2b629df537bd96f803 Ѧ 4.40461435 Jul 31, 2019
89e0e20e6e2a0fc5fcaafbfee898237f4c496a8cf3ec958a597d66c2588894aa Ѧ 3.85354629 Jul 31, 2019
e12bd0d794eaca77fb9b84529b97ccaf61241180512cce3e0ca1d9f4b9bf4b8c Ѧ 3.83116120 Jul 31, 2019
5917ec99c16e0b583659f610e8c66f7e8df3d095bfb1f4f147c0c36197d73e29 Ѧ 3.42715218 Jul 31, 2019
fb75b97233b16f9ade5cab085a571d0876e2013a7680851dafa29cada6ff97bf Ѧ 2.89160650 Jul 31, 2019
b6490d095477dee3623b52be14b38f31fb9bb5977d77e36b1a0c473d81940f1c Ѧ 2.54322957 Jul 31, 2019
ea4e3a1f77730677dc8debcbd01ccd5887358741f7a3ecc06db946e4e6ede175 Ѧ 2.53097849 Jul 31, 2019
93dd897f9ef02785386d23bd7f314c3c4d68f2fb4d1531ef9b342eea6c240cb7 Ѧ 1.85385720 Jul 31, 2019
7f063f7660640c289411346da61190c0db5b6146d1b1a2ef052ccb88948364f3 Ѧ 1.75500240 Jul 31, 2019
d3488a12877797b9d3f33dccbc5b644b0561ff2937cd5d5ee7113cd6193ab817 Ѧ 1.52966140 Jul 31, 2019
6f6c794328343efa52776b248ed9f121106cfa9c1020201be506a5d5492e4018 Ѧ 1.50750744 Jul 31, 2019
ba4f9d98f928245ca1aa4f4756a739c81c0ada1d901621344bddd35e1083b8c1 Ѧ 1.45291656 Jul 31, 2019
7d500c68bf15b9fec074c29c6f37d74d12a4b057eb42539e431ce0fa5b3733b8 Ѧ 1.29169930 Jul 31, 2019
c3f72a96c03aea770fcb5efc05e886e05d33ccde6da9a08e1dd93f0dbf695d00 Ѧ 1.18571392 Jul 31, 2019
36fe39a9ca5614f653b32d17b83ab5f1ef126b74439a21811a0c9136a7dfd30e Ѧ 1.06624812 Jul 31, 2019
26f2ec94b74bcc890ecfa2f3299d486b63650eab8e67541603901ca553ad98e0 Ѧ 0.96212490 Jul 31, 2019
69ec3e80bc7ac47157a2babda8d6362045e4e8654702282d9f71477a6875cccf Ѧ 0.92588321 Jul 31, 2019
10a42d1642e65fe5e3efb12083009f2031982666b9bbf67bfb2b2dad328b0517 Ѧ 0.77660342 Jul 31, 2019
4b4ae9208bf168a7316f99c95d65212a03985a8dbd9fe67d42dba7d0ad9e4c62 Ѧ 0.77024960 Jul 31, 2019
eceb35c1a92a2232c01e24c87ef5872c204be3fe04428bf35cd9eb469514aaff Ѧ 0.74049860 Jul 31, 2019
64f93bc32608a241f9dfb1186010373e28141f63b67cceaba01b1190b72ac020 Ѧ 0.64215592 Jul 31, 2019
744150c8e8564777482e769b461a97965007e2fe8370a5701acd5023fbf3004b Ѧ 0.59458015 Jul 31, 2019
3673131895f50e1d8b5b9d824882394976f46e2adb479bd68cc9d7e6ab0290c0 Ѧ 0.56204315 Jul 31, 2019
d8dee964cc7216ab81283041a8293192d7194cb4e81c567633ba6cfcd861b0c4 Ѧ 0.54620250 Jul 31, 2019
020da83fe2ff4b13b65bfcf3d944ebd0d9129f7d8f4d483697644b61c988672a Ѧ 0.54079602 Jul 31, 2019
f69c5aa657ef415a05d05986fd1fa09201f692e64ae9d017de457a37f5432cba Ѧ 0.53091517 Jul 31, 2019
3b61eda8b99c79e76e71ed607246bae600f3f6776752be43e80afea1d8f43208 Ѧ 0.51381771 Jul 31, 2019
0f90bb70a0ea23d6602444e21b51c7827bd14327f69e1a55ec4afd451f4aec20 Ѧ 0.49031282 Jul 31, 2019
715b9b3953240ecf5dc7d9255b8d127367bbd1677747d11c7d6377d42063fceb Ѧ 0.45862212 Jul 31, 2019
e14ed83ec9f0d40aff60e1dd5a5e3de9ca76e56fde5cfdf9db68fde90689fbb5 Ѧ 0.43854321 Jul 31, 2019
2a74989b9c208030e5cd47ac4efe73be95b1b91440ee1e23c3043c357fe7adf2 Ѧ 0.42778560 Jul 31, 2019
43caa95f58dc8fe101897bd9218ba7b7073894996ae111de65b39cea36efe38f Ѧ 0.41777480 Jul 31, 2019
e5b6fe908ec32de894b15f9c7fdff489e9e3b40b1b20928b82cb6b5aa5390c1b Ѧ 0.40853321 Jul 31, 2019
247c1b84413baf8d89775c5cf1f09832e1d5ade4960c6013fb066881966ae86b Ѧ 0.39924084 Jul 31, 2019
ac77d5cbc08d2926c6271f16a263f74cf96762250e434025c4b54af4ce31ce5b Ѧ 0.39790267 Jul 31, 2019
6203932d36f8278f8acf046388572e1a36004b8faa02b63291f0e8bfc64dfdd8 Ѧ 0.30733465 Jul 31, 2019
558f0887ad96263bb80a4f8d0018036a395fbdef6c7ab9befc3c0510e34b68fa Ѧ 0.30608390 Jul 31, 2019
793981768d5d98c8555fd0882eaa46919167c8aba107e83334acd4f14a4bb300 Ѧ 0.28755117 Jul 31, 2019
5f27aaaf45c8499764b92e88dd1788048591f4a1f7b628e3b214e12625836699 Ѧ 0.28468503 Jul 31, 2019
8cdd3f35c1ce109ce4b5410299b63b2f75a42483ede50389e9ad6aa8e81f6f48 Ѧ 0.28032332 Jul 31, 2019
499463562133c452d122f1170af20f983acd7c46850072944e970334d2af7523 Ѧ 0.26301350 Jul 31, 2019
b1d93783674484c329696d11f20c542dbc8751287447e5d25bc5b9f705675c41 Ѧ 0.26005222 Jul 31, 2019
56346a6e56785c3429b5a8816f28bff678a4a169ed840995a9ac3fd15e02f8e2 Ѧ 0.25290542 Jul 31, 2019
8b022c45fa8ca402fdbd4d843d7fa04a330cd2d7353d7f452e1e89e3adb694c9 Ѧ 0.25055534 Jul 31, 2019
995e25733ce7119009f4881b7f197ae4482246028678a5bc42f064946765c8bc Ѧ 0.24660873 Jul 31, 2019
83698d4e740aa758df6013ec382a267cdeb12ee86cede627c341174ed71903f0 Ѧ 0.21563411 Jul 31, 2019
068444bf73c1b35171eed621cc7949584a4255f528a6e8e5df3c8222996f32ae Ѧ 0.19934651 Jul 31, 2019
2ac3432b6ec3faabfc4e5e1c4c1c3e6b87c1cb3b064061d1e1264db050dcc7c4 Ѧ 0.17999985 Jul 31, 2019
152a196c26653c1f62d33f2b587f80cc9c11cc34ecf86c5e83d4227bcb9d2c6d Ѧ 0.17408574 Jul 31, 2019
5273bcdb1e65634375cbe9a07c0302c614ee9e1cce0fa53dda042ce1229d5ce0 Ѧ 0.17157519 Jul 31, 2019
c313a021657eede9f921e69a23c17b9c61cc637261b32a3b7acae5b5cd0be61b Ѧ 0.17113531 Jul 31, 2019
3dcb38b3df241e1d4368195f1539737f75aa50c07d8e4807129deb41cc9f91f4 Ѧ 0.16097798 Jul 31, 2019
90d3eb295b25951581619b62c3b7dbe94040cc7c350f839b0ce52e645650c550 Ѧ 0.15953481 Jul 31, 2019
3d8a55fce21ba73dad23ff0a7db0883cb5cc4507dc022682f4f29194cd576e16 Ѧ 0.15865969 Jul 31, 2019
82aa84a00b8ef72dc80555ba4ba021f0b94c0fedb9708ddeeb76920e86d91be8 Ѧ 0.15742871 Jul 31, 2019
3456f5cff9898f8b6018fe3f4c94b14efe525a6f8a3a07421e094d8921c69988 Ѧ 0.15595328 Jul 31, 2019
a4c062681d33bc1f9dd2bf675555922f0d89e33d147f7583721102fc74365064 Ѧ 0.15094143 Jul 31, 2019
6323790440c42563d62d7721a19a00d58407701a5bc10745b903f68b7f046c0b Ѧ 0.15091916 Jul 31, 2019
fe2aee1eb6b8f5ee58344d3cc8f8c9fc5a959bdd744a5c33c65a74df2bc265b2 Ѧ 0.15018140 Jul 31, 2019
4b4e2d7d3b7ad53e56b1e15408a80b9742c77943a9e115e0700658b95bf67c87 Ѧ 0.15015482 Jul 31, 2019
cdf963bd6ad311d44f22e089c05323e21e654d864fb3a0439357733b20eb4da2 Ѧ 0.14845829 Jul 31, 2019
867fa129aaecd46d37b9ceb9b023e7a5407d53b9ff3d23f8bac7eab8a7ad85b9 Ѧ 0.14291305 Jul 31, 2019
96caf771e17b2303d1cce5a983ba7c8ef61e156cbe15f8bb48a0c24001b4d9e2 Ѧ 0.14244336 Jul 31, 2019
e14fd472d08e0e16d5632fcd2a908e7ea065c331476b8b5b21cdb1347fb11b4c Ѧ 0.14061583 Jul 31, 2019
a0e1329a1223ba98566c37a9eb5ec73235323711aadaae517a815f26f83e7106 Ѧ 0.13939941 Jul 31, 2019
4f8e8813eb0f99cf1032b10cd7ec1e2651f20e850b5efc58f6f66bcd5614cab8 Ѧ 0.13889759 Jul 31, 2019
fe35f0b83147ee04f4d3d1c1dcac586e0a1de45de29f85062f0c93a2ed35d969 Ѧ 0.13517614 Jul 31, 2019
7c02b676e240f9bead7e0faf6a9a7eec5be8d110e1ec196e93d825cdf5b0bad9 Ѧ 0.13040231 Jul 31, 2019
0a9c71fbe35f730ee732f16889161005783c4c4a1a9f344dc9f6b4440af22dc9 Ѧ 0.12947832 Jul 31, 2019
83453588b0e01af71fdbd96e4ec38665b1d799645946b76ffa0aed485812d468 Ѧ 0.12890370 Jul 31, 2019
4e407410ab465cd5d2a4acbdcee85f17462c4dcfe5ddf172db1b00224b1b8dd5 Ѧ 0.12854041 Jul 31, 2019
0cba2c6d09dcf09e54f48226040f34b636eeb0418a2f08c426cd16c7431eb284 Ѧ 0.12659201 Jul 31, 2019
7bc5327697aecab7879de200bb127ab538216925f94da6864fc57fbdf4d80f7b Ѧ 0.12461700 Jul 31, 2019
41b178079e21c5283d098b969fccfff3225f81fe3334ff0cd70897c92a709d96 Ѧ 0.12386512 Jul 31, 2019
aa56fab3af419512387b5908f53d29a3626c6625e21833f5660414d40a5cc9f0 Ѧ 0.12014692 Jul 31, 2019
49d099fd2abf47926ef12382835ab23c5565a1333e8feb7f76067e2392e4ba5d Ѧ 0.11682100 Jul 31, 2019
45e8b7644d387ef7a7f50a79cdaafebce9dabe174858aca424cced181e414433 Ѧ 0.11575555 Jul 31, 2019
ebee029c8a9296a6957dbdc78af33448eb785c3028fb4d8163d1f3025df2e086 Ѧ 0.11378942 Jul 31, 2019
eb7e01d5349560eb8e59e37c49b36f6d7aa64a9e86f0deee2d20ae394f1eac92 Ѧ 0.11242142 Jul 31, 2019
0a2c77f81a535c350672157db1eeab79688a1dd09c44a01cf7f83fb329a35c2f Ѧ 0.11155080 Jul 31, 2019
5415f4ffae2847baa2397247beefb6a19a087716582360611103f1f3f88100f9 Ѧ 0.10958064 Jul 31, 2019
b186ce2c3ed62480a197b3432c8a2e729ac377e8619c653724954add8b7b695d Ѧ 0.10868044 Jul 31, 2019
d81c2dd431f11ddf61229dd5b32abf2c1ec682fbf6b6d2529735249f5890ca6a Ѧ 0.10690122 Jul 31, 2019
c12e857b299eebb7decc4a616d5cead4f9313b56c1963ac567e508b6f3ab3d69 Ѧ 0.10209280 Jul 31, 2019
261abe79d9cbb9682b5b336701aa639a416c80e5b88c6e474a8044d90705cd04 Ѧ 0.10130002 Jul 31, 2019
29d1ec27333b522587a80198e8c06b51c5251a07bd96c9df9fe302e04ecc384b Ѧ 0.10023953 Jul 31, 2019
0cf4d89452bf4401b62460a9d7192f91ac3a190c0c52222b289882ce0ca47cd4 Ѧ 0.10004064 Jul 31, 2019

© Since 2017 - 2019